John Tana Official

LYRICS

ALLEIN

Coming soon…

SJANS IN VISE

Iech zaog diech stoonn diech keeks miech aon

M’n hertsje ging get heller sloon

Diech stoonts dao in e steegske mit d’n hekskes zoe sjoen.

’N knappe meid, e sjoen figuur Mer volgens miech get euverstuur.

Zie zwaamde väöl sigrètte zeker twintig per oor

Oh sjans in Visé Oh sjans in Visé

’N werme zon, m’n hart vaan slaag dit weurt veur miech ’ne sjoene daag

Iech dink dat iech hei dekser kom Iech had sjans in Visé

Iech dach noe John Laup nao häör touw

Al jaore op zeuk nao dees sjoen vrouw

De ouge vaan Briggite Bardeax Verhoeg libido

Bij ’n sjoen tent us neergezat
Diech straoldes in dees duuster stad

Champagne oesters hiel väöl kreef Weit boeste veur bleefs

Oh sjans in Visé Oh sjans in Visé

’N werme zon, m’n hart vaan slaag dit weurt veur miech ’ne sjoene daag

Iech dink dat iech hei dekser kom Iech had sjans in Visé

MUZIKAAL INTERMEZZO

Zie trok miech edere winkel in Iech moos betaole met de pin

E teske vaan Louise Vuitton Wels diech weijer goon

Geit ’t diech allein mer om de cent Of hèlse vaan dees knappe vent?

De höbs ’t veur diech zelf verpes Höb niks in m’n tes

Oh portemonnee Oh portemonnee

Gein pinpas mie, gein creditcard
Laop nao mien hoes, pijn aon mien hart

M’n tessen zien weer leeg Iech blijf gewoen in Mestreech

Oh sjans in Visé Oh sjans in Visé

Gein pinpas mie, gein creditcard
Laop nao mien hoes, pijn aon mien hart

M’n tessen zien weer leeg Iech blijf gewoen in Mestreech

Oh sjans in Visé Oh sjans in Visé

Gein pinpas mie, gein creditcard
Laop nao mien hoes, pijn aon mien hart

M’n tessen zien weer leeg Iech blijf gewoen in Mestreech

BOURSIN

Iech weit ’t nog good
Sjoene meid liere kinne
Zie moch miech hiel gere
Mer neet häör vrundinne
‘Ne Picknick bedach
Um häör hertsje te winne
Dink tot iech de res mer bespaor Kreeg Boursin in mien haor

‘T Waor allein veur de lol
Iech wouw zeker niks mie
Jao v’r knoevelde get
En toen woort ze ‘nen tieger

Reet mien humme kepot
Wis neet wat häör bezielde
Zie bespróng miech toen dao Kreeg Boursin in mien haor

Bij de Kiesbar gewees
Um kieskes te koupe
Miene fiets waor geklawd
Dus toen mós iech gaon loupe

‘N Fles wien in mien han
‘T Waor ech gein goojekoupe
‘R Waor vaan ’n good jaor
Kreeg Boursin in mien haor

Zie droonk bizaar väöl
Zie wèlde vreug pieke
Later had iech ’t door
Dat waor häör tactique
Iech mós dao rap weg
Aanders zouw iech bezwieke Waor veur miech toen ech klaor Kreeg Boursin in mien haor

Iech weit ’t nog good
Sjoene meid liere kinne
Zie moch miech hiel gere
Mer neet häör vrundinne
‘Ne Picknick bedach
Um häör hertsje te winne
Dink tot iech de res mer bespaor Kreeg Boursin in mien haor

Iech weit ’t nog good
Sjoene meid liere kinne
Zie moch miech hiel gere
Mer neet häör vrundinne
‘Ne Picknick bedach
Um häör hertsje te winne
Dink tot iech de res mer bespaor Kreeg Boursin in mien haor


Iech weit ’t nog good
Sjoene meid liere kinne
Zie moch miech hiel gere
Mer neet häör vrundinne
‘Ne Picknick bedach
Um häör hertsje te winne
Dink tot iech de res mer bespaor Kreeg Boursin in mien haor

Ja la la, la la la Ja la la la la lala Ja la la, la la la Ja la la la la lala Ja la la, la la la Ja la la la la lala Ja la la, la la la Ja la la la lala

DE GARAGE

In t straotsje is get aon de hand-eh Het het te make avec un plant Iech hub get plante in de g′rage
In de garage achter de deur

Iech hub get plante in de g’rage In de garage vandoa de geur

′T is lekker werm geneete in de gerage Wat reuk ik vroag de wiekagent oan Jeu Ich hub get plante in de g’rage
In de g’rage, achter de deur

Iech hub get plante in de g′rage In de garage vandoa de geur

Cannabiste soms e stuk chagrijn Daan kom mer hei ich drej dich eine En of de weed is formidable Forbidable vandoa de geur
Joa toch het ruuk heij formidable Forbidable vandoa de geur

Hoi ich hou neet van diej gendarmes De pliesie patrouilleert de banlieue Iech hub get plante in de g′rage
In de garage vandoa de geur

Iech hub get plante in de g’rage In de garage achter de deur

Noa de oogst dan hub ich pieke Bin ene boef, mer waal ne rieke Iech hub get plante in de g′rage In de garage vandoa de geur Iech hub get plante in de g’rage In de garage achter de deur

FOIE GRAS

Zit aon’t buffet
In e bistrooke in Wyck

Zit aon’t buffet
Hub wel zin in ‘n aperitief

Zit aon’t buffet
De menukaart in ‘t Frans

Zit aon’t buffet
Mer iech hoof gein volgepropte gans

Geine foie gras x4

Tleur vol kawwe kak Kruieboter op ‘n slak

Iech vind ‘t raar
‘N doej eend confit de canard

Heet geine smaak
Al die bieskes doedgemaak

WWiezoe moot dit zoe?
Vreet toch sjroep mit rommedoe!

Mer geine foie gras Geine foie gras Geine foie gras Geine foie gras

Dat bourgondisch gedoe Jao dat pak miech toch zoe

Gleeske wien vin iech fijn Drink ‘r ach achterein

Met get kies en baguette ‘N Marlboro sigrèt

Iech flaneer in de stad Al ‘t vleis wel gehad

Laot dat bies noe mer stoon Wat heet dee diech misdoon?

Jao heer sis soms gemein Mer dat deit diech gein pijn

Heer vloor geer in de loch Weurt bij de Sligro verkoch

‘T is ‘n sjendaol
Dus eet noets mie e stök Foie gras

Geine foie gras x8

Geine foie gras, nein nein nein Noets mie!

Geine foie gras, nein nein

Zit aon’t buffet
In e bistrooke in Wyck

Zit aon’t buffet
Hub wel zin in ‘n apretief

Zit aon’t buffet
De menukaart in ‘t Frans

Zit aon’t buffet
Mer iech hoof gein volgepropte gans

© Copyright 2023 John Tana | 043WEB ☆ Webdesign Maastricht