John Tana Official

LYRICS

Geflirt mèt dien mam

Höb geflirt mèt d’n mam

Stond metein in vuur en vlam

Iech höb geflirt, mèt d’n mam

 

Zaog ‘r staon op dien sjaol

Zien dien beuk wat iech betaol

‘Ch höb geflirt, met d’n mam

 

Poeeee wat ‘n gedoe

‘T raak miech toch zoe

Geflirt mèt d’n mam x2

 

Ja la la, la la la Ja la la la la lala Ja la la, la la la Ja la la la la lala Ja la la, la la la Ja la la la la lala Ja la la, la la la Ja la la la lala

 

Haore vrund wit ‘t neet

Mèt dien mam bin iech compleet

Iech höb geflirt, met dien mam

 

Op Whatsapp, stomme kal

Leeftied is mer ‘n getal

Iech höb geflirt, met dien mam

 

Poeeee wat ‘n gedoe

‘T raak miech toch zoe

Geflirt mèt d’n mam x2

 

Ja la la la la la La la la la la la la Ja la la la la la Ja la la la la lala Ja la la, la la la Ja la la la la lala Ja la la, la la la Ja la la la la

 

Op terras, sjiek en sjoen

Zie geit bijnao mèt pensioen

Iech höb geflirt, mèt dien mam

 

Zie heet vaol vrije tied

Dus die maonde bin iech kwiet

Höb geflirt, met dien mam

 

Poeeee wat ‘n gedoe

‘T raak miech toch zoe

 

Geflirt mèt d’n mam x2

 

Ja la la la la la La la la la la la la Ja la la la la la Ja la la la la lala Ja la la, la la la Ja la la la la lala Ja la la, la la la Ja la la la la

Sophie

Veer zitte Thoes weer op de baank
En dien geziech dat is weer laank
Dien duf dieet mit havermout
Iech vraog miech aof wat daon iech fout
Daor mèt deis diech miech gein plezeer
Daog miech mer vleis en liters beer
En dat geklaog hei daag en nach
Maakt miech aog koed
Iech mot ‘e weg hei oet dees cel
T is noe ech sloes ‘ch weur vrijgezel
Gaon nao mn vrun
Weg oet dees hel
Zeuk ‘t mer oet!
Keten, vreten, gaon weer café sleete
‘T is noe good Sophie
Met diech geit dat nie mie
En daorom gaon iech
Rundsjes geve
Start ‘n gans nuj leven
Iech bin noe eigen baas
Wee is hei noe de dwaas
Zee noe t greune graas
Bin diech al lang vergeten

De Kantine

Iech haw neet zoe vaan sporte

Of kiene, of kiene

De kins d’r wel betaole in termiene, termiene

 

‘E Hiel gezèlleg plekske, boe awwe luikes zitte

En zoondag nao de hockey zuuste dao väöl bloete tètte

 

Jao daan begint ’t fees daan stink de ganse zaak nao vèt

Mèr hei maak dat niks oet want hei is toch geine fit!

 

Jao, bisse in de buurt

Daan kom diech mèr begaoje

D’r is fees in de kantine

D’r is fees in de cantine

 

Jao, bisse in de buurt

Daan kom diech mèr begaoje

D’r is fees in de kantine

‘T gans buffet dat zingk weer mèt

 

Jao, bisse in de buurt

Daan kom diech mèr begaoje

D’r is fees in de kantine

D’r is fees in de cantine

 

Jao, bisse in de buurt

Daan kom diech mèr begaoje

D’r is fees in de kantine

‘T gans buffet dat zingk weer mèt

 

En boete is ’t kaajd

Gevrore, gevrore

 

Pierre zit aon de bar

Awhoore awhoore

 

Hei binne is ’t werm

‘T zweit lup door mien haore

En veur e pötsje beer hoof ze hei ech neet te spaore

 

 

En mörge geit de wekker

Iech wèl nog neet naor bèd

Dus Mia weur ‘ns wakker, en bak miech ’n kroket!

 

 

Jao, bisse in de buurt

Daan kom diech mèr begaoje

D’r is fees in de kantine

D’r is fees in de cantine

 

Jao, bisse in de buurt

Daan kom diech mèr begaoje

D’r is fees in de kantine

‘T gans buffet dat zingk weer mèt x3

 

 

Ja la la la la la la la la la…

 

Jao, bisse in de buurt

Daan kom diech mèr begaoje

D’r is fees in de kantine

D’r is fees in de cantine

 

Jao, bisse in de buurt

Daan kom diech mèr begaoje

D’r is fees in de kantine

‘T gans buffet dat zingk weer mèt x2

Bla bla bla

‘N stad dat is ‘n dörp, dat is miech vreug verteld

De eelend vaan ‘n aander is ‘t einige wat telt

 

Eederein ‘n meining wiezoe trek iech miech dat aon

Iech zing allein get leedjes, jong wat höb iech diech misdaon

 

In de nacht gaon verhaolkes in ‘t roond

De groetste kwatsj weurd verteld, ze trekken diech door de stront

 

Maak neet oet boe iech kom iech huur bla bla bla

In de straot, in de stad, social media

Maak neet oet boe iech kom iech huur bla bla bla

Mer dao trek iech miech toch niks vaan aon

 

Iech kin ‘n awwe maan, get verbitterd, dabbelt roond

In alles echt ‘t beste is wat op zien Feesbook stoond

Commentaar op alles en z’n wereld is best klein

T geit n aander beter en dat deit m bliekbaar pijn

 

In de nacht gaon verhaolkes in ‘t roond

De groetste kwatsj weurd verteld ze trekken diech door de stront

 

Maak neet oet boe iech kom iech huur bla bla bla

In de straot, in de stad, social media

Maak neet oet boe iech kom iech huur bla bla bla

Mer dao trek iech miech toch niks vaan aon

 

In die stad daor waor n feeske, boe iech zelfs noets bin geweest

Toch huur 3 daog later dat iech daor de nach verbleef

Aoch leep iech in ‘n slipke en puunde mit d’n mam

Maar dat zou toch echte noets kinne want iech zat toen bij Neercanne

 

In de nacht gaon verhaolkes in ‘t roond

De groetste kwatsj weurd verteld ze trekken diech door de stront

 

 

Maak neet oet boe iech kom iech huur bla bla bla

In de straot, in de stad, social media

Maak neet oet boe iech kom iech huur bla bla bla

Mer dao trek iech miech toch niks vaan aon x2

Stökske Brie

Keump nog

Daan Kom Iech Mer Aon

Créme brûlée.. Roquefort.. Salade Nicoise.. Paté..

Gratin, Châteauneuf-du -pape..

Niks euversloon

Daan koom ich mer aon,

 

Kiek miech neet raar aon

Iech eet wat vaan diech is blieve stoan

Iech wél un dessert veurdat ich gaon

Daan kom ich mer aon

 

Bitterballe vrete

Iech hoof vaan gister niks te wete

Al ut kajd beer kump oet de kraon

Daan kom ich mer aon

 

Frikandelle kawwe

Maakt miech neet oet ich vreet zelfs lawwe

Ich kin de drök neet mie weerstaon

Daan kom ich mer aon

 

De hoesarts zeet bewege

Nao dat ‘r miech is koume wege

Door miene boek kin iech neet stoon

Daan kom iech mer aon

 

Kleier die neet passe

Dat zal diech zeker neet verasse

’n Taofel mét kies tot aon de maon

Daan kom ich mer aon

Daan kom ich mer get aon, La vie drejt toch um ’t ete.

Daan kom ich mer get aon, iech bin ’t mörge toch weer vergete.

 

Créme brûlée.. Roquefort.. Salade Nicoise.. Paté..

Gratin, Châteauneuf-du -pape..

Niks euversloon

Daan koom ich mer aon,

 

Kiek miech neet raar aon

Iech eet wat vaan diech is blieve stoan

Iech wél un dessert veurdat ich gaon

Daan kom ich mer aon

 

Bitterballe vrete

Iech hoof vaan gister niks te wete

Al ut kajd beer kump oet de kraon

Daan kom ich mer aon

 

Frikandelle kawwe

Maakt miech neet oet ich vreet zelfs lawwe

Ich kin de drök neet mie weerstaon

Daan kom ich mer aon

 

De hoesarts zeet bewege, nao dat ‘r miech is koume wege.

Door miene boek kin iech neet stoon, daan kom ich mer aon

Kleier die neet passe, dat zal diech zeker neet verasse.

’n Taofel mét kies tot aon de maon, daan kom ich mer aon

 

Lalalalalalaalalalalalalalalalalalalalalalala

Mèt De Carnaval

Iech zit weer Thoes mit de gordijnen tow

‘N gleeske sauvignon

Geneete

 

Iech höb miech toch mer ‘n tas sop gemaak

Friteuse neet aongeraak

Gein frieten

 

Iech gaon naor boven naor mien kleijerkast

Gein pak wat miech nog pas

Kleine penske

 

De TV aon veur ‘n klein bitje sfeer

Daor is dat nummer weer

Vaan Frenske

 

De zuus miech euveral

Iech kin der niks aon doen

Mer mit de carnaval

Verleer iech mien fatsoen

 

‘N stom gesprek, niks geit hei op niveau

De krijgs ‘n pils kedo

Vaan ‘n dame

 

Iech vraog “höbs diech nog n sigaret veur miech?”

Mer veul diech neet verpliech

Veul zwame

 

In elk café daor is ‘t erg drök

Deenk dat mien plan misluk

Gaon weijer

 

Mer leeve sjat maag iech mit diech naor hoes?

Veer samen in de douche!

Gein kleijer

 

De zuus miech euveral

Iech kin der niks aon doen

Mer mit de carnaval

Verleer iech mien fatsoen

 

 

De schmink van gister plak nog op m’n fraise.

M’n stum is erg heis

Gein pretje

 

De vrouwluij deis ze mit get wien plezeer

De mansluij willen beer

‘N kretje

 

Iech ontbijt weer mit ‘n gebakken ei

‘N gleeske sterk debeij

‘N drupke

 

Get halve liters in ‘n Aldi tuut

hoop dat miech geine zuut

Zwoer kupke

 

De zuus miech euveral

Iech kin der niks aon doen

Mer mit de carnaval

Verleer iech mien fatsoen

 

En nao die drei daog veul iech miech neet fijn

Höb spierpijn aon mien bijn

 

Met get cofetti in mien achtertes

Dreenk iech m’n letste fles

Tres bien

 

Bin geine jong dee gere heering hapt

Hang leever aon de tap

Veer dreenke

 

Iech kiek noe zelfs oet nao ‘t volgend jaor

Iech lek mien pekske klaor

Weer steenke

 

De zuus miech euveral

Iech kin der niks aon doen

Mer mit de carnaval

Verleer iech mien fatsoen x2

Verander Neet

Staon weer sjeif in de stad,

te veul beerkes gehad

 

Diech beloof neet te goon

höb het toch weer gedoon

 

Mörge pijn aon de kop

mer staon noe nog rech op

 

L’addition veul te deur

Stelt miech telkens te leur

 

Lik wee sjpei op de grond

alles dreijt in het rond

 

De pliesie is koet

omdat iech tege ze stoet

 

Plak weer vas aon de kruk

Ving m’n jas noets trök

 

Nei iech drink gein spa blauw

gooi dien zaakske mer touw

 

Non, iech verander neet

Deit diech vast veul verdeet

 

Non, iech verander

Geine dee miech get zeet x2

 

Nuije brook in de was

höb mich gister beplast

 

Had iech miech mer bedach

weit niks mie vaan vannach

 

Ganse brak weer ravage

En ‘n nuij tatoeage

 

Kom neet los vaan de wien

Is mien vaste routine

 

Joa’ t woar weer zoe wiët

Neuj paar sjeun bin ich kwiet

 

Get parfum in mien nek

Maak de vrouwluuj weer gek

 

Gooi de deur in z’n sloot

Weer get drank in m’n stroot

Laot mich noe estebleef

C’est la vie wat iech leef

Non, heer verandert neet

Geine dee heum get zeet

Non, heer verandert neet

Geine dee heum get zeet

 

Non, heer verandert neet

Geine dee heum get zeet

Non, heer verandert neet

‘t gevraogd mer ‘r deit ‘t neet

 

Non, iech verander neet

Deit diech vast veul verdeet

Non, iech verander

Geine dee miech get zeet

 

Non, iech verander neet

Deit diech vast veul verdeet

Non, iech verander

Geine dee miech get zeet

Damp aof

Jao vaanaof dat iech kon staon
Wouw iech miene gaank al goon
Ach damp aof
En es kleine rot gamin
Zag mam ‘luuster’ zag iech nein
Ach damp aof
Jao mien druime waore groet
En soms lachte ze miech oet
Ach damp aof
Zing noe door ‘t ganse land
Zet ‘t leve naor mien hand
Ach damp aof
Iech kiek ‘t miech ‘ns aon veurtot iech weijer gaon
Ach damp aof
Jao diech zegks dat iech playback
Toch luusters diech dat vin iech gek
Ach damp aof
Gaank toch wirke banaan
Typy Anita gans oet Sjaan
Ach damp aof
Bis de keuning vaan de buurt
Mer dee wagen is gehuurt
Ach damp aof
Diech bis eeder weekend lam
En speis dan thoes weer bij d’n mam
Ach damp aof
Iech kiek ‘t miech ‘ns aon veurtot iech weijer gaon
Ach damp aof
‘N groete moul tege dien vrouw
Daonao jenkend nao ‘r touw
Ach damp aof
Bestèls ‘n fles in eeder kleur
Mer de taxi is te deur
Ach damp aof
Diech deis altied ruig op stap
Mèt de cente vaan d’n pap
Ach damp aof
Vodka Redbull vind iech fein
Mer hang thoes in ‘t gordein
Ach damp aof
Iech kiek ‘t miech ‘ns aon veurtot iech weijer gaon
Ach damp aof
De luij weite ‘t zo good
Dat gezeik, soms kook mien blood
Ach damp aof
Bei voetbal deegs diech noets väöl fout
Mer toch bisse noets gescout
Ach damp aof
‘N deur breukske om d’n reet
Mèr gelukkig bisse neet
Diech praots gere euver miech
Mer zegk ‘t daan in mien geziech
Ach damp aof
Iech kiek ‘t miech ‘ns aon veurtot iech weijer gaon
Ach damp aof
Iech hoof gaat niks oet te legke
Laot door geine miech get zegke
Ach damp aof
En iech loer neet gere trök
Dat deit pein aon miene rök
Ach damp aof
Iech leef mien leve wie ‘t kump
Ach iech bin toch geine sump
Ach damp aof
Ja la la la la la la
Ja la la la la la la
Ja la la la la la la
Ja la la la la la la
Ja la la la la la la

Foie Gras

Zit aon’t buffet
In e bistrooke in Wyck

Zit aon’t buffet
Hub wel zin in ‘n aperitief

Zit aon’t buffet
De menukaart in ‘t Frans

Zit aon’t buffet
Mer iech hoof gein volgepropte gans

Geine foie gras x4

Tleur vol kawwe kak Kruieboter op ‘n slak

Iech vind ‘t raar
‘N doej eend confit de canard

Heet geine smaak
Al die bieskes doedgemaak

WWiezoe moot dit zoe?
Vreet toch sjroep mit rommedoe!

Mer geine foie gras Geine foie gras Geine foie gras Geine foie gras

Dat bourgondisch gedoe Jao dat pak miech toch zoe

Gleeske wien vin iech fijn Drink ‘r ach achterein

Met get kies en baguette ‘N Marlboro sigrèt

Iech flaneer in de stad Al ‘t vleis wel gehad

Laot dat bies noe mer stoon Wat heet dee diech misdoon?

Jao heer sis soms gemein Mer dat deit diech gein pijn

Heer vloor geer in de loch Weurt bij de Sligro verkoch

‘T is ‘n sjendaol
Dus eet noets mie e stök Foie gras

Geine foie gras x8

Geine foie gras, nein nein nein Noets mie!

Geine foie gras, nein nein

Zit aon’t buffet
In e bistrooke in Wyck

Zit aon’t buffet
Hub wel zin in ‘n apretief

Zit aon’t buffet
De menukaart in ‘t Frans

Zit aon’t buffet
Mer iech hoof gein volgepropte gans

De Garage

In t straotsje is get aon de hand-eh Het het te make avec un plant Iech hub get plante in de g′rage
In de garage achter de deur

Iech hub get plante in de g’rage In de garage vandoa de geur

′T is lekker werm geneete in de gerage Wat reuk ik vroag de wiekagent oan Jeu Ich hub get plante in de g’rage
In de g’rage, achter de deur

Iech hub get plante in de g′rage In de garage vandoa de geur

Cannabiste soms e stuk chagrijn Daan kom mer hei ich drej dich eine En of de weed is formidable Forbidable vandoa de geur
Joa toch het ruuk heij formidable Forbidable vandoa de geur

Hoi ich hou neet van diej gendarmes De pliesie patrouilleert de banlieue Iech hub get plante in de g′rage
In de garage vandoa de geur

Iech hub get plante in de g’rage In de garage achter de deur

Noa de oogst dan hub ich pieke Bin ene boef, mer waal ne rieke Iech hub get plante in de g′rage In de garage vandoa de geur Iech hub get plante in de g’rage In de garage achter de deur

Boursin

Iech weit ’t nog good
Sjoene meid liere kinne
Zie moch miech hiel gere
Mer neet häör vrundinne
‘Ne Picknick bedach
Um häör hertsje te winne
Dink tot iech de res mer bespaor Kreeg Boursin in mien haor

‘T Waor allein veur de lol
Iech wouw zeker niks mie
Jao v’r knoevelde get
En toen woort ze ‘nen tieger

Reet mien humme kepot
Wis neet wat häör bezielde
Zie bespróng miech toen dao Kreeg Boursin in mien haor

Bij de Kiesbar gewees
Um kieskes te koupe
Miene fiets waor geklawd
Dus toen mós iech gaon loupe

‘N Fles wien in mien han
‘T Waor ech gein goojekoupe
‘R Waor vaan ’n good jaor
Kreeg Boursin in mien haor

Zie droonk bizaar väöl
Zie wèlde vreug pieke
Later had iech ’t door
Dat waor häör tactique
Iech mós dao rap weg
Aanders zouw iech bezwieke Waor veur miech toen ech klaor Kreeg Boursin in mien haor

Iech weit ’t nog good
Sjoene meid liere kinne
Zie moch miech hiel gere
Mer neet häör vrundinne
‘Ne Picknick bedach
Um häör hertsje te winne
Dink tot iech de res mer bespaor Kreeg Boursin in mien haor

Iech weit ’t nog good
Sjoene meid liere kinne
Zie moch miech hiel gere
Mer neet häör vrundinne
‘Ne Picknick bedach
Um häör hertsje te winne
Dink tot iech de res mer bespaor Kreeg Boursin in mien haor

Iech weit ’t nog good
Sjoene meid liere kinne
Zie moch miech hiel gere
Mer neet häör vrundinne
‘Ne Picknick bedach
Um häör hertsje te winne
Dink tot iech de res mer bespaor Kreeg Boursin in mien haor

Ja la la, la la la Ja la la la la lala Ja la la, la la la Ja la la la la lala Ja la la, la la la Ja la la la la lala Ja la la, la la la Ja la la la lala

Sjans in Visé

Iech zaog diech stoonn diech keeks miech aon

M’n hertsje ging get heller sloon

Diech stoonts dao in e steegske mit d’n hekskes zoe sjoen.

’N knappe meid, e sjoen figuur Mer volgens miech get euverstuur.

Zie zwaamde väöl sigrètte zeker twintig per oor

Oh sjans in Visé Oh sjans in Visé

’N werme zon, m’n hart vaan slaag dit weurt veur miech ’ne sjoene daag

Iech dink dat iech hei dekser kom Iech had sjans in Visé

Iech dach noe John Laup nao häör touw

Al jaore op zeuk nao dees sjoen vrouw

De ouge vaan Briggite Bardeax Verhoeg libido

Bij ’n sjoen tent us neergezat
Diech straoldes in dees duuster stad

Champagne oesters hiel väöl kreef Weit boeste veur bleefs

Oh sjans in Visé Oh sjans in Visé

’N werme zon, m’n hart vaan slaag dit weurt veur miech ’ne sjoene daag

Iech dink dat iech hei dekser kom Iech had sjans in Visé

MUZIKAAL INTERMEZZO

Zie trok miech edere winkel in Iech moos betaole met de pin

E teske vaan Louise Vuitton Wels diech weijer goon

Geit ’t diech allein mer om de cent Of hèlse vaan dees knappe vent?

De höbs ’t veur diech zelf verpes Höb niks in m’n tes

Oh portemonnee Oh portemonnee

Gein pinpas mie, gein creditcard
Laop nao mien hoes, pijn aon mien hart

M’n tessen zien weer leeg Iech blijf gewoen in Mestreech

Oh sjans in Visé Oh sjans in Visé

Gein pinpas mie, gein creditcard
Laop nao mien hoes, pijn aon mien hart

M’n tessen zien weer leeg Iech blijf gewoen in Mestreech

Oh sjans in Visé Oh sjans in Visé

Gein pinpas mie, gein creditcard
Laop nao mien hoes, pijn aon mien hart

M’n tessen zien weer leeg Iech blijf gewoen in Mestreech

Allein

Ligk zaat sur le plage

Vergete te smere

Mot beter dosere

Mèt zon en d’n draank

 

‘N teleur fruit de mer

Veur zeve persoene

Iech bleif ‘n gewoene

Mèr mèt gooje smaak

 

Iech veul miech allein

Allein!

Dat geveul, dat deit miech gein pijn

Iech veul miech allein

Allein!

Dat geveul, dat deit miech gein pjin

 

Bin trök in de stad

Kiesplenkskes die smake

‘T geit good mèt de zake

Mèr bin kepot meuj

 

Mot trök nao maison

Mien humme vol vlekke

Aw wiever die trekke

Stoon miech op mien veuj

 

Iech veul miech allein

Allein!

Dat geveul, dat deit miech gein pijn

Iech veul miech allein

Dat geveul, dat deit miech gein pijn

 

‘T werk stapelt ziech op

Bin good in vergete

Vaan stress miech besjete

Wit pak vel mèt kak

 

Iech veul miech allein

Allein!

Dat geveul, dat deit miech gein pijn

Iech veul miech allein

Dat geveul, dat deit miech gein pijn x2

© Copyright 2024 John Tana | 043WEB ☆ Webdesign Maastricht